Tjänsten är tillsatt

VD


Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF, är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 25 kommuner inom Stockholms län. Bolaget bildades 2008. De kommuner som bildat bolaget är också bolagets exklusiva kunder. SRF har tillstånd (koncession) att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkring inkl. återförsäkring.


Arbetsuppgifter

VD leder och fördelar arbetet inom bolaget som idag består av fem medarbetare (Riskingenjör, Skadechef, Ekonomichef samt två kundservicemedarbetare). Som VD är du övergripande ansvarig för försäkringsverksamheten. Kommunerna har enats runt en riskhanterings- och försäkringspolicy som de utgår ifrån i allt arbete. Tjänsten inbegriper även ansvar gentemot myndigheter, upphandling av tjänster och återförsäkring, finansiell planering, internrevision etc.

I det operativa arbetet är VD djupt involverad i det skadeförebyggande arbetet och säkerställer att det håller en så hög nivå som möjligt.

VD arbetar nära säkerhetsansvarig hos kommunerna samt deltar i aktuella möten med kommundirektör. Målsättningen är att få kommunerna att bli bättre och bättre på riskhantering och skadeförebyggande arbete. Här krävs att VD har en god pedagogisk och social förmåga för att agera rådgivande.

Arbetet med Solvens 2 regelverket är en viktig och tidskrävande del av tjänsten.

Det är viktigt att VD har förmågan att stödja, hjälpa och agera. Överlag är VD en nätverkande person som drivs av att samverka och göra skillnad.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen, gärna Civilingenjör eller Jur.kand.

Du har en gedigen försäkringsteknisk erfarenhet och kompetens. Du har arbetat som specialist inom branschen under några år, exempelvis som Riskingenjör, Riskkonsult, Risk Manager, Skadereglerare eller Underwriter och då skaffat dig en god erfarenhet av skadeförebyggande arbete.

Det är positivt om du har ledarerfarenhet och erfarenhet av styrelsearbete.

Helt avgörande för att lyckas i tjänsten är en personlig mognad, ledaregenskaper, prestigelöshet och ett mycket gott omdöme. Du är proaktiv och har en god förmåga att själv ta tag i saker och driva dina ärenden i mål

Ansvaret är brett. Du måste kunna kombinera operativt arbete i den dagliga verksamheten med att agera förtroendeingivande och kommunicera tydligt och specifikt när så krävs.

Du har ett stort samhällsengagemang och är på väg framåt i karriären.


Personliga egenskaper

Motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen.

Ihärdighet och uthållighet är viktiga egenskaper för att lyckas i tjänsten. Du behöver ha respekt för att all kommunal verksamhet i grunden är politisk styrda organisationer, med tillhörande politiska processer.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.