Tjänsten är tillsatt

Jurist/Compliance för koncernen


Catella AB är moderbolag i en europeisk finanskoncern. En del av koncernen utgör en sk konsoliderad situation som står under tillsyn av finansinspektionen i Luxemburg, CSSF. Catella har erforderliga interna kontrollfunktioner på plats, nu placerade i Catella Bank. På uppdrag av styrelsen i Catella AB inrättas nu en funktion som är dedikerad till legala frågor och frågor som rör regelefterlevnad i Sverige. Funktionen som är central kommer att samverka med kontrollfunktionerna i banken avseende konsoliderad situation.


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär en kombinerad roll där du arbetar som jurist och compliance-ansvarig på koncernnivå i moderbolaget.

Du hanterar avtalsfrågor, aktiebolags- och börsrättsliga frågor samt näringsrättslig reglering.

Det innebär att du bl. a. arbetar med uppgifter som att ta fram aktieägaravtal, anställningsavtal för ledande befattningshavare och interna avtal inom koncernen liksom aktiebolagsrättsliga frågor, såsom låneförbud, LEO-lagen och börsrelaterade frågor som insiderlagstiftning.

Du strukturerar avtal och hanterar legala tvister i koncernen.

I rollen som compliance-ansvarig arbetar du bland annat med rådgivning och vägledning till koncernens ledning och styrelse. Det innebär att tillse att koncerngemensamma policies och riktlinjer distribueras till och implementeras av dotterbolagen samt att följa upp dotterbolagens regelefterlevnad via rapportering från dotterbolagens egna compliance funktioner. Du rapporterar information om compliancearbetet i gruppen till koncernledningen och styrelsen i Catella AB och driver koncerngemensamma compliance-frågor.

Utöver detta ingår det i ditt ansvar att hantera lednings- och ägarprövningar samt vägleda arbetet med intressekonfliktshantering inom koncernen.

Det är viktigt att du har intresse av att följa utvecklingen inom både legal- och complianceområdet så att du genom omvärldsbevakning håller dig uppdaterad.


Utbildning/bakgrund

Du har en juridisk examen.

Du har arbetat i minst några år som bolagsjurist eller advokat och har arbetat med avtalsjuridik, aktiebolagsrätt och tvister.

Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av börsrelaterad juridik.

Du har erfarenhet av arbete med rörelseregler inom bank/fond- och/eller värdepappersverksamhet, gärna med fokus på kapitalförvaltning.

Eftersom tjänsten innebär att arbeta både som bolagsjurist och compliance är det meriterande med erfarenhet av dessa båda områden.

En förutsättning är att du är mogen som person och är van vid att göra självständiga regeltolkningar och juridiska bedömningar.


Personliga egenskaper

Du är strukturerad och organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du håller dig uppdaterad på vad som händer inom de juridiska områdena som du verkar inom.

Du är en skicklig kommunikatör både i muntlig och skriftlig form.

Du är strategisk och har lätt för att se konsekvenser och dra slutsatser.

Tillsammans med andra är du lyhörd och smidig, har lätt för att samarbeta och visar respekt.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson, Qsearch AB, tel 0705-938766.