Tjänsten är tillsatt

Jurist till Sfm


Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, är branschorganisationen för verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.


Arbetsuppgifter

Som jurist hos Sfm arbetar du med att stödja och stärka affärsverksamheten genom juridisk rådgivning till medlemmarna. En viktig uppgift är att följa utvecklingen inom aktuella regelområden och att analysera och tolka regelförändringar.

Du analyserar och drar slutsatser kring vilka konsekvenser regelförändringar får för förmedlarmarknaden, svarar på remissförfrågningar och företräder aktörerna på gentemot lagstiftare både nationellt och internationellt.

Du har nära kontakt med företrädare för förmedlarbolagen liksom med berörda myndigheter.
Sfm har bildat ett complianceforum med representanter från förmedlarföretagen. Detta forum kommer att ledas av vår jurist.

Andra exempel på arbetsuppgifter är att representera Sfm i olika branschprojekt, t ex SIMPT (Svenska Institutet mot penningtvätt) arbetsgrupper inom branschen och ha ansvar för information/utbildning i aktuella legala frågor (MIFID, IDD etc.)

Du är sekreterare i Sm:s styrelse.


Utbildning/bakgrund

Du är Jur.kand. och har gedigen erfarenhet av arbete som jurist i den finansiella sektorn.

Då tjänsten innebär att leda och driva frågor inom regelutveckling och lagstiftning på förmedlarmarknaden är det en fördel om du i tidigare tjänster haft både stort ansvar och brett mandat.

Du är van vid och känner dig trygg med att göra självständiga regeltolkningar och att agera stödjande och rådgivande.

Det är viktigt att du har intresse för att följa regelutvecklingen och att genom ditt arbete bidra till en sund marknad.


Personliga egenskaper

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du är en skicklig kommunikatör, både i muntlig och skriftlig form. Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand. Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Är handlingskraftig och beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Du är uthållig, arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.