Tjänsten är tillsatt

Riskingenjör/rådgivare inom Risk Management


Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) startade sin verksamhet 2003 och är ett försäkringsbolag (captive) som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget ägs av nio svenska kommuner och en norsk kommun. SKFAB försäkrar ägarnas, och deras kommunalägda bolags, behov av egendoms- och ansvarsförsäkring, samt olycksfall för barn och ungdom i förskola och skola. Verksamheten har haft en stabil ekonomisk tillväxt över tid och SKFAB är nu ett av de största captivebolagen i Sverige. Premieinkomsten 2016 var 164 miljoner kronor och försäkringsvärdet uppgick till drygt 236 miljarder kronor vid det senaste årsskiftet. SKFAB arbetar strategiskt och aktivt tillsammans med delägarkommunerna för att minska antalet skador och för att bidra till att skapa trygga miljöer i våra delägarkommuner. Detta möjliggörs genom att bolaget bedriver ett såväl systematiskt som dynamiskt risk- och skadeförebyggande arbete. SKFAB har 10 medarbetare som sitter i nya moderna och ändamålsenliga lokaler i centrala Gävle, endast ett stenkast från centralstationen. Organisationen består av ett kundteam, en ekonomifunktion, en stab samt VD. Därutöver har bolaget ett antal organisationsnära funktioner utlagda i extern regi.


Uppdraget

Som riskingenjör/rådgivare inom Risk Management i SKFAB är du involverad i bolagets systematiska skadeförebyggande arbete, där du bistår med ett regelbundet stöd och rådgivning till delägarkommunerna och deras medförsäkrade bolag. Du medverkar i utförandet av försäkringstekniska och skadeförebyggande besiktningar gällande bolagets riskobjekt, bland annat i syfte att bedöma ett kontinuerligt och omfattande återförsäkringsbehov. Du arbetar med upprättandet av olika styrande verksamhetsdokument, liksom med uppföljning och analys för att bolagets och delägarkommunernas Risk Managementarbete hela tiden skall utvecklas.
SKFAB har sedan bolagets bildande fokuserat på ett systematiskt skadeförebyggande arbete, där ett lågt skadeutfall även kan generera premieåterbetalning. Samhällsutvecklingen medför ständigt nya risker och hot, vilket innebär att SKFAB hela tiden måste utveckla sitt arbete inom Risk Management. Detta arbete utförs i nära samarbete med delägarna och deras bolag, dels genom en löpande dialog dels i form av breda informationsinsatser och ämnesinriktade konferenser med aktuella teman och frågeställningar. I kundteamet arbetar vi tillsammans och bär ansvar för helheten, vilket innebär en nödvändig flexibilitet och prioritering av arbetsuppgifter utefter verksamhetens behov att optimera åtgärder för effekt och kundnytta.
Sammantaget innebär dina arbetsområden och arbetsuppgifter att uppdraget som Riskingenjör/rådgivare inom Risk Management är förenat med återkommande tjänsteresor. Vår erfarenhet visar på att det handlar om i genomsnitt en resa per vecka.


Utbildning, bakgrund och personliga egenskaper

Du innehar relevant utbildning på högskolenivå, gärna som risk- eller brandingenjör, eller arbetslivserfarenhet som kan kompensera avsaknaden av högskoleexamen. Vi ser gärna några års erfarenhet från försäkringsbranschen och att du har förmåga till samverkan med externa samhällsaktörer hos delägarkommunerna. Detta är av vikt för att kunna identifiera och hantera nya beteenden i olika sociala sammanhang. Du har administrativ färdighet med vana att arbeta i olika system- och datamiljöer.

Du är bra på att samarbeta och jobba teambaserat, beredd på att agera för det gemensamma i såväl stort som smått. Du är ansvarsfull med en hög servicenivå, kommunikativ, lyhörd och självgående med ett starkt inre driv. För att lyckas i uppdraget ska du ha ett genuint samhällsintresse. Du har förmåga att alltid hålla en rak linje i diskussioner med externa parter.


Erbjudandet

Som riskingenjör/rådgivare inom Risk Management i SKFAB får du ett brett uppdrag där du ingår i en mindre organisation i en dynamisk miljö med korta beslutsvägar. Du ges stora möjligheter att påverka bolagets utveckling inom Risk Management likväl som din egen personliga utveckling inom området. Genom att du ingår i kundteamet får du en inblick i ett försäkringsbolags samlade åtagande och verksamhet vilket ger dig unik kunskap och erfarenhet.
Vi erbjuder dig marknadsmässiga anställningsvillkor, trevliga arbetskamrater och en god arbetsmiljö.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11 Bolagskontakt: Chef Risk Management Clas Herbring 076-518 74 77