Tjänsten är tillsatt

Skadeansvarig - en strategisk nyckelposition i ett unikt försäkringsbolag


Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) startade sin verksamhet 2003 och är ett försäkringsbolag (captive) som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget ägs av nio svenska kommuner och en norsk kommun. SKFAB försäkrar ägarnas, och deras kommunalägda bolags, behov av egendoms- och ansvarsförsäkring, samt olycksfall för barn och ungdom i förskola och skola. Verksamheten har haft en stabil ekonomisk tillväxt över tid och SKFAB är nu ett av de största captivebolagen i Sverige. Premieinkomsten 2016 var 164 miljoner kronor och försäkringsvärdet uppgick till drygt 236 miljarder kronor vid det senaste årsskiftet. SKFAB arbetar strategiskt och aktivt tillsammans med delägarkommunerna för att minska antalet skador och för att bidra till att skapa trygga miljöer i våra delägarkommuner. Detta möjliggörs genom att bolaget bedriver ett såväl systematiskt som dynamiskt risk- och skadeförebyggande arbete. SKFAB har 10 medarbetare som sitter i nya moderna och ändamålsenliga lokaler i centrala Gävle, endast ett stenkast från centralstationen. Organisationen består av ett kundteam, en ekonomifunktion, en stab samt VD. Därutöver har bolaget ett antal organisationsnära funktioner utlagda i extern regi.


Uppdraget

Som skadeansvarig i SKFAB har du ett stort inflytande över hur skadehanteringen i bolaget utformas och bedrivs då du ansvarar för hela skadeprocessen. SKFAB har träffat avtal med externa skaderegleringsföretag för den löpande regleringen av skador, såväl avseende enklare som större eller mer komplicerade skador. Du ansvarar för att regleringen av skador sker i enlighet med upprättade försäkringsbrev och policyer, samtidigt som du är en viktig diskussionspartner till de externa skaderegleringsföretagen. Du har en regelbunden kontakt med delägarkommunerna och deras innehavda bolag i skadeärenden och rådgivning.

Du ingår i kundteamet, som bland mycket annat arbetar för att stärka det skadeförebyggande arbetet i delägarkommunerna. I kundteamet hjälps alla åt och tar ansvar för helheten, vilket innebär en nödvändig flexibilitet och prioritering av arbetsuppgifter utefter verksamhetens behov. Du bistår med rapporteringar och skadestatistik, samt med skadeanalys i syfte att optimera åtgärder till största effekt och kundnytta. Kundteamet genomför regelbundet breda informationsinsatser och ämnesinriktade konferenser tillsammans med delägarna och deras bolag, där du involveras med dina specifika kompetensområden.

Sammantaget innebär dina arbetsområden och arbetsuppgifter att tjänsten som skadeansvarig är förenlig med återkommande tjänsteresor.


Utbildning, bakgrund och personliga egenskaper

Du innehar relevant utbildning på högskolenivå och/eller arbetslivserfarenhet från skadereglerings- och skadehanteringsområdet, som kan kompensera avsaknaden av högskoleexamen. Du har goda kunskaper om ansvarsskador, gärna, med inte nödvändigtvis, med inriktning på kommunförsäkring. Du har kunskap om försäkringsvillkor och försäkringsprodukter och kan fungera som ett bollplank till övriga i kundteamet. Du har arbetat med skadereglerare inom försäkringsbolag alternativt skaderegleringsföretag med fokus på ansvars- och egendomsskador. Du är en god administratör, van att arbeta i olika system- och datamiljöer.

Du är bra på att samarbeta och jobba teambaserat, beredd att agera för det gemensamma i såväl stort som smått. Du är ansvarsfull med en hög servicenivå, kommunikativ, lyhörd och självgående med ett starkt inre driv att genomföra och utveckla, i kombination med ett genuint samhällsintresse. Du har förmågan att alltid hålla en rak linje i diskussioner med externa parter.


Erbjudandet

Som skadeansvarig får du en bred befattning där du ingår i en mindre organisation i en dynamisk miljö med korta beslutsvägar. Du ges stora möjligheter att påverka bolagets strategiska utveckling inom skadeområdet med fokus på kundnytta. Genom att du ingår i kundteamet får du en överblick i ett försäkringsbolags samlade åtagande och verksamhet, vilket ger dig unik kunskap och erfarenhet.

Vi erbjuder dig marknadsmässiga anställningsvillkor, trevliga arbetskamrater och en mycket god arbetsmiljö.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.