Tjänsten är tillsatt

Kundansvarig - en strategisk position i ett unikt försäkringsbolag


Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) startade sin verksamhet 2003 och är ett försäkringsbolag (captive) som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget ägs av nio svenska kommuner och en norsk kommun. SKFAB löser ägarnas och deras helägda bolags behov av egendoms- och ansvarsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för barn och ungdom i förskola och skola. Verksamheten har haft en stabil ekonomisk tillväxt över tid och SKFAB är nu ett av de större captivebolagen i Sverige. Premieinkomsten för 2017 är 164 miljoner kronor och försäkringsvärdet uppgick till drygt 210 miljarder kronor vid det senaste årsskiftet. SKFAB arbetar strategiskt och aktivt tillsammans med delägarkommunerna för att minska antalet skador och att bidra till att skapa trygga miljöer i kommunerna. Detta möjliggörs genom att bolaget bedriver ett såväl systematiskt som dynamiskt risk- och skadeförebyggande arbete. SKFAB har elva medarbetare som sitter i moderna och ändamålsenliga lokaler i centrala Gävle, endast ett stenkast från centralstationen. Organisationen består av kundteam, ekonomifunktion, stab samt VD. Därutöver har bolaget ett antal av sina funktioner utlagda i extern regi.


Arbetsuppgifter

Som kundansvarig i SKFAB bistår du bland annat med ett regelbundet stöd och rådgivning till bolagets delägarkommuner och deras medförsäkrade bolag. Arbetet utförs i nära samarbete med delägarna och deras bolag, dels genom en löpande dialog och dels i form av breda informationsinsatser och ämnesinriktade konferenser med aktuella teman och frågeställningar. I kundteamet arbetar man tillsammans och bär ansvar för helheten, vilket innebär en nödvändig flexibilitet och prioritering av arbetsuppgifter utefter verksamhetens behov att optimera åtgärder för effekt och kundnytta.
Några av dina bärande arbetsuppgifter blir som följer:

• Arbeta som en del i kundteamet med gemensamt uppdrag att leverera försäkringsskydd, skadeförebyggande åtgärder, skadeanalys, rådgivning vid skada, RM- och kundaktiviteter, utbildningar, konferenser samt tillgodose kundens övriga behov som försäkringstagare.

• Utgöra den primära kontaktytan för bolagets kunder och hantera deras försäkringsfrågor, samt tolka och fatta beslut utifrån gällande försäkringshandlingar. Besluta om, samt göra bedömningar, avseende eventuella utökningar av försäkringsskydd med hänsyn till kommunernas ändrade verksamhet och risker.

• Kritiskt granska, analysera, uppdatera, förbättra och utveckla bolagets försäkringshandlingar (försäkringsbrev och försäkringsvillkor).

• Arbeta med försäkrings- och skadehanteringssystemet INSMAN där kundernas samtliga försäkrade objekt finns redovisade.

• Aktivt informera kunderna om, samt säkerställa deras förståelse för, vilka uppgifter kunden måste leverera som grund till försäkringsskyddet.

• Identifiera utbildningsbehovet hos bolagets kunder och vara delaktig i utbildningar.


Utbildning/bakgrund

Akademisk examen, gärna jur.kand.

Du har bred erfarenhet från försäkringsbranschen, gärna inom kommunförsäkring och med kunskap inom ansvarsförsäkring.

En passande bakgrund är försäkringsjurist försäkringsförmedlare med inriktning mot ansvarsförsäkring, underwriter ansvar eller produktutvecklare med inriktning på villkor.

Du har förmåga till samverkan med externa samhällsaktörer hos delägarkommunerna, samt en administrativ färdighet och vana att arbeta i olika system- och datamiljöer.


Personliga egenskaper

Du är bra på att samarbeta och jobba teambaserat, beredd på att agera för det gemensamma i såväl stort som smått. Du är ansvarsfull med en hög servicenivå, kommunikativ, lyhörd och självgående med ett starkt inre driv. För att lyckas i uppdraget bör du även ha ett genuint samhällsintresse. Du äger förmågan att alltid hålla en rak linje i diskussioner med externa parter.

Erbjudandet:

Som kundansvarig i SKFAB får du ett brett uppdrag där du ingår i en mindre organisation i en dynamisk miljö med korta beslutsvägar. Du ges stora möjligheter att påverka bolagets utveckling inom försäkringsområdet, likväl som din egen personliga utveckling. Genom att du ingår i kundteamet får du en inblick i ett försäkringsbolags samlade åtagande och verksamhet, vilket ger dig unik kunskap och erfarenhet.
Vi erbjuder dig marknadsmässiga anställningsvillkor, trevliga arbetskamrater och en god arbetsmiljö.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.