Tjänsten är tillsatt

Akturariekonsult


Aon Global Risk Consulting är en av världens ledande leverantörer av riskkonsulttjänster med
1500 konsulter baserade på mer än 70 platser världen över. Vi levererar avancerade och
specialanpassade råd till våra kunder inom finansiell och aktuariell analys, självriskstrukturering och -finansiering, riskhantering för koncerner samt även inom skatt, redovisning och regelefterlevnad.


Arbetsuppgifter

Aktuarie- och analystjänsterna som erbjuds av AGRC Nordics filial i Stockholm täcker ett vitt
spektra från Solvens II analyser, rollen som ansvarig aktuarie för captives, skadereservsättning,
optimering av försäkringsportföljer och premiesättning till värderingar av pensionsskulder enligt internationella redovisningsregler (IAS19) samt värdering av premiebestämda och
förmånsbestämda pensionsplaner. Som Senior Aktuarie kommer du att vara ansvarig för både projektledning och kundhantering så väl som att leverera tekniskt support till de junioraktuarier som ingår i den gemensamma, europeiska aktuariegruppen.


Utbildning/bakgrund

Du ska ha en gedigen utbildningsbakgrund inom aktuariell teori eller
statistik. Företräde ges till kandidater med erfarenhet av sakförsäkring och/eller
konsultverksamhet. Avancerad analys- och kalkyleringsförmåga är viktig så väl som förståelsen
av risk management och försäkring. För att kunna fylla denna roll krävs att du är kvalificerad
eller nästan kvalificerad aktuarie med minst tre års sakförsäkringserfarenhet.

Du bör vara skicklig på att uttrycka dig både skriftligt och muntligt till externa och interna parter.
Flytande svenska och engelska är ett måste eftersom positionen kräver kontakt med både
svenska och internationella kunder samt innehåller även ett omfattande samarbete mellan
AGRCs kontor runt omkring i Europa. Du lockas av utmaningen att leverera värdefulla råd på
kort varsel till högt uppsatta beslutsfattare.


Personliga egenskaper

 Kandidaten har en socialt stark förmåga med känsla för integritet.

 Kandidaten är handlingsinriktad, är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

 Kandidaten är driven vad gäller problemlösning och analys. Kandidaten har ett lösningsorienterat synsätt.

 Kandidaten motiverar sig att arbeta hårt för att nå uppsatta mål. Kandidaten visar stor entusiasm.

 Kandidaten är en skicklig kommunikatör, såväl muntligt som skriftligt.


Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Nilson på Qsearch, tel 070 - 4928998