Tjänsten är tillsatt

VD till Akademikerförsäkring


Vår övergripande ambition är att våra kunder/medlemmar i våra ägarförbund ska ha bästa möjliga försäkringsskydd för sig själv, sin familj och sina ägodelar. Vi har en god kunskap om våra ägarförbunds medlemmar, arbetsmarknaden och försäkringsbranschen. Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer där våra kunder/medlemmar får allt skydd de behöver via sitt fackförbund.

Vi arbetar kontinuerligt med att våra försäkringar totalt sett ska ha de bästa lösningarna, villkoren och premierna. Vårt fokus är kvalitativ rådgivning, därför har våra medarbetare ingen provisionsbaserad lön. Vi står under Finansinspektionens tillsyn vilket garanterar att våra kunder/medlemmar kan känna ett stort förtroende för oss.
Vi ägs av Akademikertjänst, som i sin tur ägs av Sacoförbunden: Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK - akademikerfacket för kultur och kommunikation, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Farmaceuter. Tillsammans arbetar vi alltid med målet att våra kunder/medlemmar ska känna att medlemskapet är värdefullt och ger dem den trygghet de behöver.


Arbetsuppgifter

Befattningen innebär ansvar för att, utifrån styrelsens och ägarnas direktiv, leda och fördela arbetet inom Akademikerförsäkring som idag består av 22 anställda. VD har en ledningsgrupp där chefen för Rådgivning & Service, Marknad, Ekonomi och Verksamhetsstöd ingår. VD har resultat-och budgetansvar.

Akademikerförsäkring är förbundens ”inhouse” försäkringsförmedlare. För att lyckas i befattningen är det helt centralt att VD har förmåga att samarbeta med representanter för de förbund som äger bolaget. Det handlar om att lyssna in de olika parternas intressen och med den utgångspunkten agera klokt och moget för Akademikerförsäkrings bästa.

VD ansvaret är således strategiskt. Dock är det viktigt att VD trivs med att arbeta även på detaljnivå där så krävs. Företaget är förhållandevis litet och skall agera experter i alla försäkringsfrågor gentemot kunder och ägare.

VD har ansvar för att skapa och upprätthålla en kultur där personalen inom Akademikerförsäkring förstår sin uppgift, tar ägarskapet för sina frågor och i alla lägen agerar utifrån vad som är bäst för medlemmarna i ägarförbunden, likväl som för Akademikerförsäkring.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt med en akademisk examen, gärna jur.kand.

Du har arbetat några år som specialist inom Person- och Skadeförsäkring och har där lärt dig försäkringsekonomi och försäkringsteknik på djupet.

Du har arbetat som ledare inom Person- och Skadeförsäkring under mer än fem år. Det är positivt om du har erfarenhet av att arbeta med idéburna organisationer. Du har god överblick över aktuella regelverk inom försäkring liksom håller dig uppdaterad på nyheter och förändringar inom aktuella regelområden.

Du är omvittnat skicklig på att ta dig fram metodiskt, pedagogiskt och flexibelt med integritet och beslutsamhet.

Du har i tidigare ledarpositioner uppvisat en hög grad av personlig mognad och stabilitet.

Ambitionen med verksamheten, som idag är framgångsrik och lönsam, är att växa genom att verka för att fler Saco medlemmar ansluter sig.


Personliga egenskaper

Motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.