Tjänsten är tillsatt

Chef Försäljning: Affärsområde Sparande och Pension


Vi fortsätter ​att tillfredsställa och inspirera, nu som etablerad utma​nare ​​
Movestic startade verksamheten under namnet Moderna Fö​rsäkringar Liv 2002. Då ingick vi i Kinnevikkoncernen vilket starkt präglade hur vi arbetade. I sann entreprenörsanda startade vi i liten skala och sålde sparandeförsäkringar via några utvalda försäkringsförmedlare. Vi kunde snart konstatera att vårt erbjudande var uppskattat och verksamheten etablerades snabbt på bred front.

Vår förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och ta fram innovativa lösningar gjorde oss till en uppstickare i en konservativ och traditionstyngd bransch. Något som värdesattes av både kunder och försäkringsförmedlare samtidigt som det irriterade våra konkurrenter. I och med förvärvet av Aspis Liv 2010 kompletterade vi vårt sparerbjudande med försäkringar som ger skydd vid olycka, sjukdom, behov av vård och bortgång.

Idag fortsätter vi att utmana och inspirera, men nu som en etablerad aktör. Vi ägs av Chesnara plc, ett brittiskt bolag noterat på London Stock Exchange.


Arbetsuppgifter

Du är ansvarig för affärsområdets försäljningschefer, coachning och uppföljning utifrån bolagets fastlagda aktivitets- och resultatmål. I befattningen ingår ansvar för affärsplanering för verksamhetsområdet.

Befattningen innebär lednings- och personalansvar för affärsområdets försäljningschefer ( f.n. 5 personer) och är placerad på huvudkontoret i Stockholm.

Befattningen rapporterar till marknadsdirektören/affärsområdeschefen och utgör tillsammans med vår marknadsavdelning, mäklardisk och produktavdelning kärnan i Movestics affärsverksamhet genom försäkringsförmedlarkanalen. Du kommer därvid att spela en viktig roll i det taktiska och strategiska arbetet.

En viktig del i dina uppgifter är att tillsammans med försäljningscheferna driva affärsförhandlingar och utveckla bolagets relationer med försäkringsförmedlarna.
Arbetet förutsätter en betydande marknadsnärvaro, bl a genom sambesök i de olika regionerna som Movestic täcker och det innebär ca 60 resdagar per år med ca 20 övernattningar.

Movestic utmanar de etablerade försäkringsbolagen och har en stark företagskultur präglad av nytänkande, affärsmässighet, leveranskultur och ett starkt marknadsfokus. Vikten av att ta ansvar, att färdigställa och leverera präglar organisationen.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt om du har en akademisk examen.

Du har en gedigen erfarenhet som försäljningschef eller säljledare i försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare inom liv- och pensionsområdet. Det kan också vara en person med motsvarande erfarenhet från sparande och/eller fondverksamhet.

Det är helt avgörande att du har mycket goda ledaregenskaper. För att lyckas i befattningen krävs det en stor personlig mognad och förmåga att motivera och stimulera försäljningscheferna att nå fastställda mål.

Du har i tidigare ledarroller uppvisat en hög grad av affärsmannaskap med fokus på lönsamhet.


Personliga egenskaper

Du måste ha en stark egen motor och präglas av en tydlig lojalitet till bolaget.

Vederbörande är pålitlig, följer direktiv från sin närmaste chef och respekterar policys och procedurer.

Du är en ledare och är skicklig på att motivera dina medarbetare, och ger dem samtidigt de befogenheter som krävs för att de skall lyckas med sitt arbete.

Struktur, organisation och noggrannhet är centralt.

Lönsamhet och affärsmässighet kännetecknar dig, som har fokus på kostnader, vinst, marknad och nya affärsmöjligheter etc.

Du är flexibel och anpassar dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.

Du är genuint intresserad av relationer och är överlag säker och trygg i både formella och informella sociala sammanhang.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson, tel: 070-593 87 66 eller Stefan Otterbeck, tel: 0707-72 77 11.