Information om GDPR

Dataskyddsförordningen(GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Qsearchs policy för hantering av personuppgifter

Vi värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Nedan han du läsa om hur vi ser på ansvaret att hantera dina personuppgifter och hur vi gör i praktiken.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter kan vara namn, telefonnummer, adress, ålder, foto, uppgifter om familjesituation, nuvarande anställningsvillkor med mera.

Qsearch bedriver rekryteringsverksamhet vilket innebär att vi tar in uppgifter om kandidater i syfte att kunna matcha kandidaterna mot våra Uppdragsgivares kravprofiler och presentera dem i de processer som kandidaterna är intresserade av. Kandidaterna lämnar alltid sitt samtycke till att Qsearch tar in personuppgifter samt till att vi presenterar dem för Uppdragsgivare. Då vi kan komma att matcha kandidater mot kravprofiler längre fram i tiden lagrar vi personuppgifterna tills vi får i uppdrag av berörd person att radera uppgifterna.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Under en rekryteringsprocess kartlägger vi kandidatens bakgrund med utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet samt personliga egenskaper.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Qsearch AB org. nr 556694-3501 med adress Regeringsgatan 48, 111 56  Stockholm är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Kontaktperson hos Qsearch är Helena Pettersson, helena.pettersson@qsearch.se, tel. 0705-938766.

Vilka personuppgifter tar Qsearch in och till vilken laglig grund?

Qsearch tar in sådana uppgifter som krävs för verksamheten. Exempel på personuppgifter som inhämtas och lagras av Qsearch är; namn, telefonnummer, adress, mejladress, CV, foto, anställningsvillkor samt uppgifter som lämnas av kandidater under intervjuer. Detta ryms inom Artikel 6 i General Data Protection Regulation (GDPR).

Hur hämtar vi in dina personuppgifter?

Qsearch tar emot dina personuppgifter då du lämnar dem via vår hemsida eller via mejl. En förutsättning är att du först lämnat samtycke till att vi får ta emot dina personuppgifter. Vi inhämtar inte personuppgifter från annan part.

Hur fungerar samtycke?

Samtycke medges via hemsidan och/eller mejl. Ditt samtycke lagras hos Qsearch.

Vad har du för rättigheter?

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt till att återkalla samtycke. Du har förstås rätt att återkalla samtycket genom att meddela detta skriftligt till oss varpå vi raderar dina uppgifter.

Rätt att bli raderad (rätten att bli bortglömd). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vilken myndighet är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

young man browsing his mobile phone