Hur går en ledarskapsbedömning till?

Vi har lång erfarenhet av ledarskapsbedömning såväl på top management-nivå som av första linjens chefer. Därför känner vi till vikten av att kombinera pålitliga och vetenskapliga bedömningsmetoder med respekt, taktfullhet och tydlighet i bemötande av såväl kandidater som uppdragsgivare. Vi har stor erfarenhet av att utvärdera ledare och använder oss av forskningsgrundad metodik. Vi vet att tester inte är sanning eller facit men att de har ett starkt prediktivt värde för att utvärdera kandidaters lämplighet och fallenhet för uppdragets utmaningar.

Kontakta oss »

Vår process

Uppstart

Vi sätter stort värde i att förstå utmaningar och förutsättningar för ledarrollen och utgår alltid från den kravprofil som ligger till grund för tjänsten. Vid behov inhämtar vi kompletterande information nödvändig för att göra en kvalitativ utvärdering. I den inledande kandidatkontakten informerar vi om de olika stegen i processen. Testlänkar skickas per mejl till kandidaten och en tid för djupintervju bokas in.

Djupintervju

Personbedömningen genomförs av legitimerad psykolog/certifierad assessementkonsult. I intervjun utgår vi från kompetensbaserad intervjuteknik. Intervjun sker normalt i våra lokaler i centrala Stockholm eller Göteborg, alternativt digitalt.

I djupintervjun får kandidaten återkoppling på testresultaten och vi validerar testprofilen i dialog med kandidaten. Vi kartlägger kandidatens styrkor kopplat till ledarskap tjänsten i fråga och reflekterar också kring möjliga riskbeteenden i ledarprofilen. En viktig del i djupintervjun handlar om att uppmuntra till självreflektion och ökad förståelse för de egna beteendena och hur kandidaten hanterar sig själv i olika arbetsrelaterade situationer.

Återkoppling till kund

Resultaten redovisas till uppdragsgivaren muntligt med koppling till kravprofil, påföljande rekommendation och kommenterar rörande de egenskaper som särskilt framträder för den aktuella kandidaten. Kartlägger vi fler kandidater, kan vi även jämföra resultaten mellan de aktuella kandidaterna. Vid behov levererar vi även en skriftlig rapport.

Tonvikten i avrapporteringen läggs vid ledarpotential och riskbeteende i relation till kravprofilen. Givetvis ges även rekommendation om vilken typ av stöd kandidaten kan tänkas behöva i sitt ledarskap. Konsulten förstärker bilden med konkreta exempel på hur dessa beteenden kan visa sig i den aktuella rollen.

Våra testverktyg

Qsearch har tillgång till en bred portfölj av arbetspsykologiska test. Vårt team av certifierade assessment konsulter och legitimerade psykologer utvärderar kontinuerligt nya test på marknaden och skräddarsyr vid behov aktuellt testpaket med hänsyn till den enskilda uppdragsgivarens behov och önskemål. Vi använder oss av testverktyg granskade av STP (Stiftelsen för tillämpad psykologi) eller DNV, strukturerad intervjuteknik och psykologisk expertis för att göra konkreta och tydliga bedömningar. Nedan följer exempel på test vi använder och vi har även tillgång till och är erfarna inom en rad andra testinstrument.

Begåvning – Matrigma

Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som ger ett mått på personens generella begåvning. I praktiken handlar det om inlärningsförmåga samt förmåga att se samband och helheter och att lösa problem. Matrigma är DNV-certifierat.

Personlighetstest – HPI och MAP

Personlighetstesterna vi använder är teoretiskt baserade på femfaktormodellen ger ett mått på grundpersonligheten.

Riskmönster – HDS

Hogans Deskriptiva Skalor (HDS) är ett testinstrument som mäter s.k. urspårningstendenser och ger information om kandidatens beteende i pressade situationer.

MATCH-V

MATCH-V hjälper företag att definiera sin organisationskultur och matcha den mot individers värderingar och preferenser. Testet mäter om individen drivs av samma saker som organisationen. MATCH-V hjälper individer att förstå vad som motiverar dem och vad de behöver för att trivas på jobbet. MATCH-V ger en djupare förståelse för den rådande kulturen på företaget och huruvida den stämmer överens med den önskade kulturen. MATCH-V kan exempelvis användas i rekryteringsprocesser för att utvärdera hur väl en kandidat matchar organisationskulturen.