Våra tjänster

Nedan kan du läsa om våra tjänster. Vi kan skräddarsy en lösning som passar just dina behov. All hantering av personuppgifter som vi behandlar i våra leveranser följer regelverket GDPR. Hör av dig om du vill veta mer om våra tjänster. 

Searchuppdrag

Initialt utformar vi tillsammans med dig som uppdragsgivare en kravprofil som ligger till grund för uppdraget. Den innehåller en beskrivning av den kompetens och personlighet som är avgörande för att lyckas i rollen. Vi ställer frågor kring vilket sammanhang kandidaten kommer att verka i, liksom bolagets skede. Vi ställer även frågor kring företagskulturen samt vilka drivkrafter som är viktiga för rollen. Detta för att förstå och kunna företräda er väl genom att ge en tydlig och bra beskrivning av uppdraget för kandidater.

I searchfasen kartlägger vi aktuell marknad för tjänsten, söker aktivt efter lämpliga kandidater och uppvaktar dem på ett respektfullt och personligt sätt. På så sätt säkerställer vi att ni får en aktuell bild av vilka kvalificerade kandidater som finns på marknaden. Vårt nätverk är både djupt och brett och består av ledare och specialister inom många områden i den finansiella sektorn. Eftersom vi har ett upparbetat förtroende hos våra kandidater, lyckas vi ofta skapa ett intresse för de tjänster vi vill attrahera till. Genom att vara väl insatta i de uppdrag vi arbetar med, så kan du som uppdragsgivare känna dig trygg med att vi representerar ditt bolag på ett professionellt sätt.

Därefter genomför vi en personlig intervju och presenterar de kandidater som matchar kravprofil och som finner tjänsten lockande. Uppdragsgivaren genomför därefter intervjuer med utvalda kandidater. De två kandidater som ni finner mest intressanta, tas vidare till fördjupad personbedömning (se beskrivning nedan). Efter val av slutgiltig kandidat, signerar slutligen uppdragsgivaren anställningsavtal med slutkandidaten. Under hela rekryteringsprocessen agerar vi konsultativt, liksom att vi koordinerar möten med kandidater och uppdragsgivare. Efter några månader, följer vi upp våra rekryteringar med både kandidat och uppdragsgivare.

qsearch team meeting

Assessment

Fördjupad personbedömning

Syftet med fördjupad personbedömning i arbetslivet är att kartlägga personens egenskaper för att kunna bedöma framtida arbetsbeteende och prestation, allt för att hitta bästa matchen mellan kandidat och roll. Våra bedömningsverktyg vilar på en sund vetenskaplig grund, vilket betyder att det finns adekvata normgrupper, god reliabilitet och en stor mängd validitetsdata som bevisar dess effektivitet. Metoderna är speciellt anpassade för yrkeslivet.

Vi arbetar med personlighetsformulär för att kartlägga beteenden, samt tester som mäter förmågan att lösa problem i olika typer av roller. Vi genomför en djupintervju med kandidaten, där vi tillsammans diskuterar resultaten. Det är viktigt att kandidaten känner sig trygg med utfallet och kan verifiera att de känner igen sig i de olika beteendena. Kandidaten får även möjlighet att prata kring vilka värderingar som är viktiga för att man ska trivas på en arbetsplats. I samtalet får kandidaten framföra sina funderingar och reflektioner kring den aktuella befattningen och företagskulturen. För att det ska bli en bra match, är det viktigt att företagskulturen stämmer överens med kandidatens värderingar. 

I alla processer genomför vi minst två referensintervjuer. En slutrapport sätts samman avseende kandidaten utifrån djupintervjuer, referensintervjuer och testresultat med tillhörande analys och rekommendation. Vi avrapporterar utfall av djupintervjun vid ett personligt möte hos uppdragsgivaren och levererar en skriftlig rapport. Vi agerar konsultativt för att skapa mervärde till dig som uppdragsgivare.  

Analysen ger dig som uppdragsgivare ett beslutsunderlag om kandidaten är lämplig för aktuell befattning. Den är också ett utmärkt redskap att använda i det gemensamma utvecklingsarbetet av kandidaten.

Ledarskapsbedömning

Ledarskap är nyckeln till ett företags framgång. Ett gott ledarskap anpassat till människorna och situationen kan göra stor skillnad. Ett gott ledarskap medför ofta engagerade medarbetare som vill prestera. Ett dåligt anpassat ledarskap däremot, kan ha förödande konsekvenser i form av hög personalomsättning och minskad produktivitet.

Historiskt sett har ledarskapet varit mer statiskt. Idag, å andra sidan, lever vi i en alltmer föränderlig värld. Då krävs ett situationsanpassat ledarskap för att nå framgång. Just detta visar forskning.  

Genom vår ledarskapsbedömning kan vi hjälpa dig att hitta rätt ledare utifrån de aktuella förutsättningarna. Det kan röra sig om kartläggning av egna medarbetare eller vid nyrekrytering. Allt för att hitta den bästa ledaren för situationen. Vi har en lång erfarenhet av att bedöma ledare och använder oss av forskningsgrundad metodik. Ledarskapsbedömning är lämplig för rekryterings-, urvals- och förändringsprocesser. 

Gruppkartläggning

Med vår personbedömningsmetodik som grund, erbjuder vi även utvärdering av grupper. Genom att kartlägga gruppens medlemmar både på individnivå och på gruppnivå kan vi analysera gruppens sammansättning. Vi kan få en ökad förståelse av vilka kompetenser och egenskaper som finns i gruppen liksom att vi kan identifiera eventuella gap på vilka kompetenser som saknas för att gruppen ska vara en produktiv sammansättning.

group mapping

Mångfald i rekrytering

Nästan alla bolag sätter upp mål för att öka jämställdheten och mångfalden i sina organisationer som helhet, i ledningsgrupper, eller i andra typer av team. Viljan saknas inte – men det är svårt att komma igång, hitta målgrupper utanför de egna nätverken, eller förstå CVn när tidigare arbetsgivare inte säger en så mycket. Det är här vi kommer in i bilden. 

Vårt mål är att skapa framgång hos våra kunder. Att bidra till ökad integration och att fler människor bland nyanlända kommer till sin rätt betraktar vi som en fantastisk bonus. Sverige är ett land fyllt av möjligheter, entreprenörsanda och kunskap. Vi ser det som vår uppgift att bidra till att dessa möjligheter tillvaratas. Våra erbjudanden bidrar till att lösa två utmaningar som många bolag brottas med:

  • Forskning visar att grupper som präglas av mångfald presterar bättre och fattar bättre beslut. Ändå är det svårt att rekrytera utanför de sociala och kulturella sammanhang man känner till. Vi har omedvetna biases och vi har svårt att sätta erfarenheter som ligger långt från oss själva i ett sammanhang. 
  • En mycket vanlig tillväxtbroms för svenska bolag är att det är svårt att hitta och rekrytera rätt personer. Särskilt ingenjörer är det en stor brist på sedan många år – vilket märks inom hela spektrumet från byggingenjörer till utvecklare. Vi ger er tillgång till delar av kandidatmarknaden som inte har lika många relevanta kontaktytor för att hitta jobben som matchar kompetensen.

Sedan hösten 2018 byggt ut effektiva kanaler som hjälper oss att nå ut till nya målgrupper och därmed verka för en ökad mångfald i våra rekryteringar. 

a woman giving a speech

Våra lösningar

  • Rekrytering
  • Talangpoolsbyggande
  • Marknadsföring
  • Översättning
  • Workshops och utbildning