Risk Manager

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen. NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar kommersiella fastigheter och bygger bostäder, kontor, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar. NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. NCC Försäkring är en bolagiserad intern försäkrings- och skadeförebyggande verksamhet, som hanterar NCC-koncernens samtliga försäkringsbara risker inom egendoms- och ansvarsförsäkring. Den övergripande uppgiften är att garantera ett brett och anpassat försäkringsskydd för samtliga affärsområden och dotterbolag, d.v.s. hela NCC-koncernens verksamhet. Genom att köpa in försäkringar centralt och dessutom placera koncernens försäkringsbehov i eget försäkringsbolag minimeras försäkringskostnaden. NCC Försäkring bistår även affärsområdena och dotterbolagen i säkerhetsarbetet och de skadeförebyggande insatserna.Red dot


Arbetsuppgifter

I rollen som Risk Manager är du ansvarig för bolagets försäkringsprogram inom ansvarsförsäkring (allmänt ansvar, produktansvar och konsultansvar), financial lines samt miljöskadeförsäkring. Du arbetar även med villkorstolkning och rådgivning inom ditt specialistområde.

Som Risk Manager har du ständigt intern kundkontakt. Tjänsten innebär ett nära samarbete med andra koncernstaber såsom juridik, miljö och ekonomi. Samtliga medarbete inom NCC Försäkring har ett kundserviceansvar där du ansvarar för alla typer av frågor som kommer in från NCC:s kunder , de vanligaste handlar om skador och frågor av rådgivande karaktär, men också sådana som är mer komplicerade.

I tjänsten ingår också arbete med att förbereda och genomföra interna utbildningar.

Det är viktigt att du har baskunskaper inom ett brett område i försäkring utöver specialistkunskaper i ansvar.

Övriga arbetsuppgifter för Risk Manager är: regressansvar, avtals och försäkringsadministration, skadehantering, skadesupport, skadeförebyggande ansvar och GDPR.

NCC Försäkring är en samarbetsorienterad organisation där man stöttar varandra och där det råder en öppen, prestigelös och respektfull atmosfär.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen, gärna jur.kand. eller en civilekonomexamen.

Du har några års erfarenhet av arbete inom ansvarsförsäkring. En passande bakgrund är Risk Manager, Insurance Manager, Underwriter, Försäkringsförmedlare eller Skadereglerare. Det är positivt om du har en bredd inom försäkring och kunskap inom andra försäkringslag.

För att lyckas i tjänsten är det helt centralt att du är skicklig på att utrycka dig i tal och skrift, på både engelska och svenska. Du är en skicklig kommunikatör och pedagog som har förmåga att göra komplexa frågor begripliga.

Du har i tidigare tjänster varit duktig på att skapa, bygga upp, utveckla och upprätthålla varaktiga relationer.


Personliga egenskaper

Affärsmässighet: Fokuserar energi och resurser på projekt och uppgifter som genererar ett mervärde.

Kundfokus: Söker feedback från kunder och använder den för att förbättra kvaliteten på produkter, tjänster och interna processer.

Resultatorientering: Tar arbete och prestation på allvar; sätter högsta prioritet på att uppnå mål och få arbete slutfört på ett strukturerat sätt.

Relationsbyggande: Förhåller sig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma.

Kommunikation: Förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.