Senior medarbetare med ansvar för modeller, validering och modellutveckling inom Anti Financial Crim

Swedbank AB är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 7,4 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder. I Swedbank strävar vi efter att ta tillvara varje medarbetares individuella förmåga och uppmuntra de personer som söker nya utmaningar inom koncernen. Vi söker dig som delar vår vision och våra värderingar: Vision: Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: "Swedbank - beyond financial growth". Värderingar: Öppen, enkel och omtänksam. Red dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i compliancefunktionen för Group AML som för närvarande består av sju medarbetare inklusive gruppchef. Gruppen växer nu genom ett utökat uppdrag och fler medarbetare.

Funktionen Group AML som ingår i bankens centrala Group Compliance har ansvar för att organisera, leda och driva Compliancearbetet inom AML i banken. I funktionen arbetar du tillsammans med specialister med frågor som rör penningtvätt, terrorismfinansiering och finansiella sanktioner.

Du har i uppgift att driva compliancearbetet med fokus på bankens modeller för monitorering, riskklassificering, kontroll och utredning inom Anti Financial Crime (AFC). Du arbetar med uppgifter som konceptuell validering, vägledning, statistisk validering, stöd, utbildning, kontroll, analys, bedömning och rapportering.

Riskplanering, kontroll och rapportering är viktiga delar av arbetet.

Du arbetar nära den operativa verksamheten i AFC och deltar i arbetet med att utveckla befintliga modeller liksom att skapa nya effektiva arbetssätt och verktyg.

Du deltar i utvecklingsforum och har ett nära samarbete med Group Securities Investigations (GSI) och Anti Financial Crime (AFC).


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med en relevant akademisk examen och minst några års erfarenhet av arbete i verksamhet inom Anti Financial Crime (AFC).

En förutsättning är att du har arbetat med modeller och modellutveckling för monitorering, validering och utredning inom området.

Du kan ha arbetat i bank, i relevanta områden inom Polisen eller i konsultverksamhet.
Vi ser det som en stor fördel om du är uppdaterad på och har kunskap om aktuella regelverk.

Likaså är det bra om du är van vid att hålla i utbildningar och leda projekt.


Personliga egenskaper

Du är en lagspelare som visar intresse och förståelse för andra. Uppmärksammar och belönar andras bidrag. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr dig om andra. Visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag.

Du upprätthåller etik och värderingar. Visar integritet. Främjar och försvarar lika möjligheter, bygger mångkulturella team. Uppmuntrar organisatoriskt och individuellt ansvar gentemot samhället och miljön.

Du är intresserad av människor och har lätt för att skapa och utveckla relationer. Bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen. Kommer bra överens med personer på alla nivåer. Hanterar konflikter på ett balanserat sätt.

För att lyckas är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga. Talar tydligt och flytande. Uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett klart sätt. Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende. Ger snabb respons på auditoriets behov och på deras reaktioner och feedback. Utstrålar trovärdighet.

Du är en person som lätt anpassar dig till ändrade förhållanden. Accepterar nya idéer och initiativ till förändringar. Visar respekt och känslighet för kulturella och religiösa olikheter.

Du hanterar osäkerhet och använder på ett positivt sätt de möjligheter den ger. Arbetar produktivt i en pressad miljö. Har kontroll över dina känslor i svåra situationer. Balanserar kraven i arbets- och privatliv. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär dig av kritik.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.