Group Security Investigation söker specialister på ramverk inom till AML/CTF Office

Swedbank AB är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 7,4 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder. I Swedbank strävar vi efter att ta tillvara varje medarbetares individuella förmåga och uppmuntra de personer som söker nya utmaningar inom koncernen. Vi söker dig som delar vår vision och våra värderingar: Vision: Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: "Swedbank - beyond financial growth". Värderingar: Öppen, enkel och omtänksam. Red dot


Arbetsuppgifter

Koncernens Group AML/CTF Office inom GSI har ansvar för utveckling, styrning, övervakning och genomförande av Swedbanks program mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Group AML/CTF Office är en första linjefunktion som dels ansvarar för de koncernövergripande ramverken och styrdokumenten för bekämpning av ekonomisk brottslighet, dels de gruppgemensamma riskbedömningsaktiviteterna. Funktionen utvecklar och uppdaterar styrningsdokument och metodik på koncernnivå samt utgör ett stöd till affärsverksamheten och bedriver kvantitativ och kvalitativ strategisk analys och säkerställer att Swedbankkoncernen har en förståelse för de risker kopplat till ekonomisk brottslighet som man är exponerad för givet de aktiviteter som bedrivs.

Syftet är att stödja affärsenheterna i arbetet med att känna sina kunder (KYC) och vidta lämpliga och riskbaserade kundkännedomsåtgärder för att förhindra, upptäcka och rapportera potentiellt misstänkta aktiviteter och överträdelser.

Som en del av det dagliga arbetet hjälper funktionen ledningen och de olika affärsområdena att förstå sina krav, skyldigheter och risker för ekonomisk brottslighet.

Du deltar i arbetet med att säkerställa att gruppens interna AML/CTF ramverk överensstämmer med externa lagar och förordningar samt branschpraxis.

Du har en nyckelroll i utformningen och implementeringen av gruppens interna rutiner och processer. Din uppgift är att tolka, bedöma och analysera externa och interna regelverk samt att stödja och vägleda affärsområdena inom AML/CTF och framförallt KYC området.

Tjänsten innebär ett nära samarbete med många olika delar av bankens verksamhet och kräver att du etablerar goda kontaktytor och nätverk inom gruppen.

Du verkar som ämnesexpert och ingår i ett team bestående av specialister på ramverk inom AML/CTF och KYC.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig som är jurist, ekonom eller har annan relevant akademisk examen.

Du har arbetat operativt med regelverksarbete inom Anti-Financial Crime/AML/CTF i bankverksamhet. Du bör ha arbetat med implementering eller tillämpning av AML/CTF regelverk.

Du har god kunskap om aktuella regelverk samt erfarenhet av och en stilistisk förmåga att ta fram ramverk och styrdokument på området.

Till exempel kan du ha arbetat som ramverksspecialist, Compliance officer, regelspecialist på FI eller som konsult inom aktuella områden.

Det är en stor fördel om du har arbetat som rådgivande och stödjande specialist till affärsverksamhet och har vana av att leda projekt.


Personliga egenskaper

Du visar intresse och förståelse för andra. Passar in i gruppen och skapar laganda. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr dig och visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag.

Du är intresserad av människor och bra på att skapa goda relationer. Bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen. Kommer bra överens med personer på alla nivåer. Hanterar konflikter och använder humor för att förstärka relationerna med andra.

Du skriver klart, tydligt och korrekt. Är övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt. Skriver på ett välstrukturerat och logiskt sätt och strukturerar informationen för att tillgodose behov och förståelse hos motparten.

Tillämpar specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Utvecklar arbetskunskap och sakkunskap genom kontinuerlig utveckling i professionen. Delar med dig av expertis och sakkunskap till andra. Använder teknologi för att uppnå arbetsmål. Uppvisar tillräcklig koordination och uthållighet, händighet, spatial medvetenhet och skicklighet.

Följer instruktioner från andra utan att i onödan ifrågasätta auktoritet. Följer procedurer och policy. Håller dig till tidsplaner och är punktlig. Visar engagemang för organisationen och följer lagstadgade krav och säkerhetsföreskrifter som finns i rollen.

Du är flexibel och anpassar dig lätt till olika situationer och förutsättningar. Accepterar nya idéer och initiativ till förändringar. Anpassar personlig stil till olika människor och situationer. Visar respekt och känslighet för kulturella och religiösa olikheter. Hanterar osäkerhet och använder på ett positivt sätt de möjligheter den ger.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.