Group Security Investigation söker Strategisk och operativ analytiker till AML/CTF Office

Swedbank AB är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 7,4 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder. I Swedbank strävar vi efter att ta tillvara varje medarbetares individuella förmåga och uppmuntra de personer som söker nya utmaningar inom koncernen. Vi söker dig som delar vår vision och våra värderingar: Vision: Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: "Swedbank - beyond financial growth". Värderingar: Öppen, enkel och omtänksam. Red dot


Arbetsuppgifter

Koncernens Group AML/CTF-office inom GSI har ansvar för utveckling, styrning, övervakning och genomförande av Swedbanks program mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Group AML/CTF Office är en första linjefunktion som dels ansvarar för de koncernövergripande ramverken och styrdokumenten för bekämpning av ekonomisk brottslighet, dels de gruppgemensamma riskbedömningsaktiviteterna.

Funktionen utvecklar och uppdaterar styrningsdokument och metodik på koncernnivå samt utgör ett stöd till affärsverksamheten och bedriver kvantitativ och kvalitativ strategisk analys och säkerställer att Swedbankkoncernen har en förståelse för de risker kopplat till ekonomisk brottslighet som man är exponerad för givet de aktiviteter som bedrivs.

Syftet är att stödja affärsenheterna i arbetet med att känna sina kunder (KYC) och vidta lämpliga och riskbaserade kundkännedomsåtgärder för att förhindra, upptäcka och rapportera potentiellt misstänkta aktiviteter och överträdelser.

Som en del av det dagliga arbetet hjälper och stödjer funktionen ledningen och de olika affärsområdena i att förstå sina krav, skyldigheter och risker för ekonomisk brottslighet.

Du arbetar på central nivå med att inhämta, bearbeta och delge information med syfte att identifiera riskområden i hela gruppen. Du har en viktig roll i gruppensriskbedömningsprocess samt stödjer genom din analys utvecklingsprocesser för transaktionsövervakning.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:

• Identifiera och analysera typologier, trender och mönster (modus operandi) kopplat till penningtvätt och finansiering av terrorism samt annan ekonomisk brottslighet.
• Analysera stora datamängder för att upptäcka transaktionsmönster eller andra relevanta samband, granska finansiell data och filtrera för riktad information med hjälp av traditionella såväl som prediktiva /avancerade analysmetoder, inklusive modellering.
• Delta i utvecklandet av nya metoder för bedömning av risker.
• Se till att all analys genomförs på ett snabbt och effektivt sätt, samtidigt som de högsta standarderna för reglerings- och efterlevnadskrav bibehålls
• Samarbeta med affärsenheter för att analysera trender inom AML/CTF och annan ekonomisk brottslighet.
• Samarbeta med Compliance IT och andra viktiga intressenter och partners när det gäller teknikprojekt och andra initiativ
• Följa utvecklingen av branschpraxis och normer inom området ekonomisk brottslighet
• Utgöra stöd vid utbildningsinsatser, uppdateringar av interna ramverk eller vägledning etc.

Du verkar som ämnesexpert och ingår i ett team bestående av specialister inom AML/CTF och KYC.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med relevant akademisk examen och minst tre års erfarenhet av analysarbete - gärna inom området Anti Financial Crime i bankverksamhet eller liknande.

Vi söker dig med erfarenhet av finansiell riskanalys och vana av att hantera stora datamängder.

Det är viktigt att du förstår analysverktyg och kan utveckla metoder och modeller för kvalificerad riskanalys. Likaså är det en förutsättning att du kan sammanfatta analysen skriftligt och är skicklig på att dokumentera och rapportera.

Du kan ha skaffat dig din erfarenhet i motsvarande roller i annan bank, som analytiker för Polisen eller i annan verksamhet med inriktning på Anti Financial Crime, till exempel hos myndighet eller i konsultbolag. Annan typ av kvalificerat analysarbete (gärna kvantitativt och modellrelaterat) kan också vara en relevant erfarenhet.


Personliga egenskaper

Du är en skicklig skribent och skriver klart, tydligt och korrekt. Skriver övertygande på ett engagerande, uttrycksfullt, välstrukturerat och logiskt sätt. Strukturerar informationen för att tillgodose behoven och förståelsen hos det tilltänkta auditoriet.

Tillämpar specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Utvecklar arbetskunskap och sakkunskap genom kontinuerlig utveckling i professionen. Delar med dig av expertis och sakkunskap till andra. Uppvisar tillräcklig koordination och uthållighet, händighet, spatial medvetenhet och skicklighet. Visar förståelse för olika organisatoriska avdelningar och funktioner.

Du har god analytisk förmåga. Bryter ned information till beståndsdelar, mönster och samband. Söker efter ytterligare information om eller större förståelse av ett problem. Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys. Skapar fungerande lösningar till många olika typer av problem. Visar förståelse för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang.

Du lär dig snabbt nya uppgifter och memorerar snabbt information. Samlar heltäckande information för att stödja beslutsfattande. Visar en snabb förståelse av ny information. Uppmuntrar organisatoriskt lärande (d v s tar lärdom av framgångar och misslyckanden och söker återkoppling från personal och kunder). Förvaltar kunskap (samlar, kategoriserar och sprider kunskap som är användbar för organisationen).

Du är nytänkande och skapar nya idéer, infallsvinklar och insikter. Skapar innovativa produkter eller modeller. Skapar ett brett spann av lösningar på problem. Söker möjligheter till förbättring av organisationen. Uppfinner effektiva förändringsinitiativ.

Du fokuserar på kundbehov och kundtillfredsställelse. Sätter höga normer för kvalitet och kvantitet. Övervakar och upprätthåller kvalitet och produktivitet. Arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Uppnår genomgående projektmål.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.