Länsförsäkringar Bank söker Ansvarig för Outsourcing

Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största banker med över 400 000 kunder som har Länsförsäkringar som huvudbank. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen. Banktjänster erbjuds i första hand till de 3,7 miljoner kunderna i länsförsäkringsgruppen. Kundkontakter sker i personliga möten på 128 av länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon. Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar. Länsförsäkringar Bank har under tio av de senaste tretton åren haft Sveriges mest nöjda kunder på privatmarknaden och har mer nöjda kunder än de fyra huvudkonkurrenterna storbankerna, enligt Svenskt Kvalitetsindex 2016. Det sker ett kontinuerligt arbete med att stärka ställningen på marknaden bland annat genom att ligga i framkant när det gäller digitala tjänster och i början av 2017 utsågs bankens app för andra året i rad till Sverige bästa av Mobilgalan och Web Service Awards. Länsförsäkringar Bank ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB. Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank samt de helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Fondförvaltning, Länsförsäkringar Hypotek och Wasa Kredit. Red dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i CEO Office och innebär ett ansvar för att övervaka de samlade riskerna med utlagd verksamhet. Du har ansvar för att identifiera risker och skapa dig en samlad, aktuell bild av bolagets utlagda verksamhet liksom att övervaka de samlade riskerna med den verksamheten. Du har i uppgift att vid behov initiera lämpliga åtgärder med anledning av dessa risker.

Du utgör stöd i processen inför utläggning av verksamhet, vid uppföljning av utlagd verksamhet samt vid avveckling av utlagd verksamhet. Likaså har du ansvar för samordning med andra motsvarande funktioner i koncernen. Vidare håller du dig uppdaterad på aktuella regelverk och kommande regelförändringar och informerar och utbildar ledning och medarbetare.

Du har ansvar för att interna styrdokument finns på plats. Tjänsten innebär stor inblandning i utläggning av verksamhet för att säkerställa identifiering och hantering av risker i samband med utläggningen. Du sammanställer rapport till bolagets VD över de samlade riskerna med bolagets utlagda verksamhet samt åtgärder som vidtas med anledning härav.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med relevant akademisk examen (ex ekonom, systemvetare, ingenjör, jurist)

Du har med fördel arbetat med kontroll och bedömning av outsourcingverksamhet i finanssektorn.

Det är viktigt att du har erfarenhet av att identifiera och bedöma operativa risker och är van vid att genomföra riskanalyser tillsammans med verksamheten.

Det är bra med erfarenhet av att sammanställa stor mängd av information till en helhet. Vi tänker att du kan till exempel ha arbetat i motsvarande funktion, inom operativa risker eller med Compliance. Din erfarenhet kan kandidaten ha skaffat dig hos bank, annan aktör i finanssektorn, på FI eller som konsult.

Du bör ha erfarenhet av att utforma styrdokument och samlade riskrapporter.


Personliga egenskaper

Du är en lagspelare som visar intresse och förståelse för andra och bidrar till laganda. Du lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr dig om andra och är respektfull.

Du är verbalt stark och talar tydligt och kärnfullt. Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende. Utstrålar trovärdighet.

Skriver klart, tydligt och korrekt. Skriver övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt. Undviker onödigt användande av jargong och komplicerat språk. Skriver på ett välstrukturerat och logiskt sätt.

Analyserar numerisk och verbal data och alla andra informationskällor. Söker efter ytterligare information om eller större förståelse av ett problem. Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys

Lär dig snabbt nya uppgifter och memorerar snabbt information. Visar en snabb förståelse av ny information. Förvaltar kunskap (samlar, kategoriserar och sprider kunskap som är användbar för organisationen).

Du är målfokuserad. Planerar aktiviteter och projekt i god tid och tar möjliga förändringar i beaktande. Utnyttjar tiden effektiv.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.