Risk Manager

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen. NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar kommersiella fastigheter och bygger bostäder, kontor, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar. NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. NCC Försäkring är en bolagiserad intern försäkrings- och skadeförebyggande verksamhet, som hanterar NCC-koncernens samtliga försäkringsbara risker inom egendoms- och ansvarsförsäkring. Den övergripande uppgiften är att garantera ett brett och anpassat försäkringsskydd för samtliga affärsområden och dotterbolag, d.v.s. hela NCC-koncernens verksamhet. Genom att köpa in försäkringar centralt och dessutom placera koncernens försäkringsbehov i eget försäkringsbolag minimeras försäkringskostnaden. NCC Försäkring bistår även affärsområdena och dotterbolagen i säkerhetsarbetet och de skadeförebyggande insatserna.Red dot


Arbetsuppgifter

I denna roll som Risk Manager är du ansvarig för bolagets försäkringsprogram inom egendomsförsäkring (Allrisk entreprenad, Industri och Fastighet), samt för separat tecknade projektförsäkringar placerade på den externa försäkringsmarknaden. Du arbetar även med villkorstolkning och rådgivning inom ditt specialistområde.

Du kommer också ansvara för utveckling och planering av NCC Försäkrings skadeförebyggande arbete.

Som Risk Manager har du ständigt intern kundkontakt. Tjänsten innebär ett nära samarbete med andra koncernstaber såsom juridik, miljö och ekonomi. Samtliga medarbetare inom NCC Försäkring har ett kundserviceansvar där du ansvarar för alla typer av frågor som kommer in från NCC:s kunder, de vanligaste handlar om skador och frågor av rådgivande karaktär, men också sådana som är mer komplicerade.

I tjänsten ingår också arbete med att förbereda och genomföra interna utbildningar.

Det är viktigt att du har baskunskaper inom ett brett område i försäkring utöver specialistkunskaper inom egendom.

Övriga arbetsuppgifter för denna Risk Manager är: Tariffering och allokering av premier, skaderådgivning, skadestatistik och kvantitativ rapportering internt/externt.

NCC Försäkring är en samarbetsorienterad organisation där man stöttar varandra och där det råder en öppen, prestigelös och respektfull atmosfär.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen, helst civilingenjör.

Du har några års erfarenhet av arbete inom egendomsförsäkring och återförsäkring. En passande bakgrund är Risk Manager, Insurance Manager, Underwriter, Försäkringsförmedlare eller Skadereglerare. Det är positivt om du har en bredd inom företagsförsäkring och kunskap inom andra försäkringsslag. Eftersom tjänsten också inbegriper skadestatistik och kvantitativ rapportering, är det nödvändigt att du har en analytisk förmåga.

För att lyckas i tjänsten är det helt centralt att du är skicklig på att uttrycka dig i tal och skrift, på både engelska och svenska. Du är en skicklig kommunikatör och pedagog som har förmåga att göra komplexa frågor begripliga.

Du har i tidigare tjänster varit duktig på att skapa, bygga upp, utveckla och upprätthålla varaktiga relationer.


Personliga egenskaper

Affärsmässighet: Fokuserar energi och resurser på projekt och uppgifter som genererar ett mervärde.

Analytisk förmåga: Gör djupgående och kvalitativa analyser av t ex skadedata, och drar slutsatser i en aggregerad/summerad nivå.

Kundfokus: Söker feedback från kunder och använder den för att förbättra kvaliteten på produkter, tjänster och interna processer.

Resultatorientering: Tar arbete och prestation på allvar; sätter högsta prioritet på att uppnå mål och få arbete slutfört på ett strukturerat sätt.

Relationsbyggande: Förhåller sig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma.

Kommunikation: Förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11. Urvalsarbetet påbörjas efter den 10/8.