Anticimex Försäkring söker Bolagsjurist

Anticimex Försäkringar ingår i Anticimex-koncernen som har verksamhet i 18 länder och är ett av världens största bolag inom skadedjurskontroll. Anticimex Försäkringar har hittills haft sin tyngdpunkt på den svenska marknaden men bedriver numera gränsöverskridande verksamhet i ytterligare fem länder. Försäkringsbolagets roll är att utveckla och sälja försäkringsprodukter inom koncernens expertområden, där ett försäkringsupplägg skapar ytterligare värde för kunden. Vi är det tionde största sakförsäkringsbolaget på den svenska marknaden. I tillägg till boendeförsäkringar är vi marknadsledande inom överlåtelseförsäkringar i samband med villatransaktioner. På 1930-talet var ungefär hälften av lägenheterna i Sverige angripna av vägglöss. Anticimex, som betyder ”mot vägglus”, grundades därför 1934 och erbjöd redan då försäkring. Då kallades det garanti – om vägglössen kom tillbaka, kom Anticimex tillbaka utan extra kostnad. Mycket har hänt sedan dess och idag är vi en internationell koncern med växande marknadsandelar i Europa, USA, Australien och Asien bland flera. Av de över 7 000 anställda i koncernen finns ca 60 i försäkringsbolaget. Att vara ett mindre bolag, sett till antalet medarbetare i försäkringsbolaget, i en stor koncern gör att vi kan dra nytta av både små- och storbolagsfördelar. Bolaget ägs sedan 2012 av huvudägaren EQT men även av AMF, AP7, Melker Schörling AB och Government of Singapore Investment Corporation (GIC). Red dot


Arbetsuppgifter

Du har ansvar för bolagsjuridiska frågor inom hela bolaget och stödjer hela organisationen med affärsjuridisk rådgivning både avseende den svenska och den utländska verksamheten.

Tjänsten är bred och varierande och spänner över en rad juridiska områden såsom avtalsjuridik (bland annat förhandling och avtalsskrivning med till exempel förmedlarbolag och samarbetande försäkringsbolag), försäkringsjuridik, allmän bolagsjuridik samt produkt- och villkorsutformning.

Du har ett nära samarbete med externa juridiska rådgivare som stöd för verksamhets-ansvariga i hela bolag både i Sverige och i utlandet.

Du rapporterar till vice VD och ingår i Bolagsstyrningsgruppen, tillsammans med Bolagsjuridik, funktionen för Regelefterlevnad (compliance), aktuariefunktionen och internrevisionsfunktionen.

Du är med i ett tidigt skede när nya produkter ska lanseras eller nya avtal ingås och får sedan vara delaktig i hela processen – från ax till limpa.

Tjänsten innebär ett övergripande ansvar för bolagets kundklagomålsprocess och som bolagets kundklagomålsansvarige registrerad hos Finansinspektionen. Operativt hanteras kundklagomål av verksamhetsansvariga. Du bevakar eventuella klagomål hos myndigheter och konsumentorganisationen som rör bolagets verksamhet

Tillsammans med bolagets Dataskyddsombud har du ansvar för utredning av juridiska dataskyddsfrågor och utvecklingen inom regelverksområdet.
Vidare har du tillsammans med bolagets Governance Manager ett övergripande ansvar för bolagets struktur och process för styrdokument fastställda av styrelse och VD.

Likaså bevakar du regelverksutvecklingen inom försäkringsområdet och övriga regelverk som bolaget omfattas av tillsammans med bolagets Ansvarig för Regelefterlevnadsfunktionen (Compliance) och bolagets Governance Manager.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med minst två-tre års erfarenhet av arbete med bolagsjuridik. Det är viktigt att du har erfarenhet från juridiskt arbete inom försäkringsverksamhet.

Du har goda kunskaper om Försäkringsrörelselagen, Försäkringsavtalslagen, Solvens 2 förordningen, Dataskyddsförordningen (GDPR), Lag om försäkringsdistribution, relevanta riktlinjer från EIOPA och Finansinspektionen och särskilt regelverk och praxis för utlagd verksamhet.

Det är en fördel om du har arbetat brett med juridiskt stöd till affärsverksamhet och i samarbete med advokatbyråer.

Erfarenhet gentemot eller från Finansinspektionen är meriterande liksom erfarenhet från advokatbyrå.


Personliga egenskaper

Du är analytiskt lagd, beslutsför och fattar tydliga beslut. Tar ansvar för åtgärder, projekt och personal och tar initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt. Startar och skapar aktivitet.

Du är kommunikativ och talar tydligt och flytande. Uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett klart sätt. Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende. Utstrålar trovärdighet och skapar förtroende.

Skriver klart, tydligt och korrekt. Skriver övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt och uttrycker dig välstrukturerat och på ett logiskt sätt.

Delar med dig av din expertis och sakkunskap till andra och uppvisar yrkesmässig skicklighet. Skapar fungerande lösningar till många olika typer av problem. Visar förståelse för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang.

Du har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och till olika människor. Du accepterar nya idéer och initiativ till förändringar. Visar respekt och känslighet för kulturella och religiösa olikheter. Hanterar osäkerhet och använder på ett positivt sätt de möjligheter den ger.

Du har kontroll över dina känslor i utmanande och stressiga situationer. Förmår att hantera och balansera kraven i arbets- och privatliv. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär dig av feedback.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.