Anticimex Försäkring söker Ansvarig för Riskhanteringsfunktionen (Risk Manager)

Anticimex Försäkringar ingår i Anticimex-koncernen som har verksamhet i 18 länder och är ett av världens största bolag inom skadedjurskontroll. Anticimex Försäkringar har hittills haft sin tyngdpunkt på den svenska marknaden men bedriver numera gränsöverskridande verksamhet i ytterligare fem länder. Försäkringsbolagets roll är att utveckla och sälja försäkringsprodukter inom koncernens expertområden, där ett försäkringsupplägg skapar ytterligare värde för kunden. Vi är det tionde största sakförsäkringsbolaget på den svenska marknaden. I tillägg till boendeförsäkringar är vi marknadsledande inom överlåtelseförsäkringar i samband med villatransaktioner. På 1930-talet var ungefär hälften av lägenheterna i Sverige angripna av vägglöss. Anticimex, som betyder ”mot vägglus”, grundades därför 1934 och erbjöd redan då försäkring. Då kallades det garanti – om vägglössen kom tillbaka, kom Anticimex tillbaka utan extra kostnad. Mycket har hänt sedan dess och idag är vi en internationell koncern med växande marknadsandelar i Europa, USA, Australien och Asien bland flera. Av de över 7 000 anställda i koncernen finns ca 60 i försäkringsbolaget. Att vara ett mindre bolag, sett till antalet medarbetare i försäkringsbolaget, i en stor koncern gör att vi kan dra nytta av både små- och storbolagsfördelar. Bolaget ägs sedan 2012 av huvudägaren EQT men även av AMF, AP7, Melker Schörling AB och Government of Singapore Investment Corporation (GIC). Red dot


Arbetsuppgifter

Du har ansvar för bolagets Funktion för Riskhantering och rapporterar regelbundet resultatet av riskhanteringsarbetet direkt till VD och styrelse.

Du har ansvar för, samt kvalitetssäkring av, interna policys, riktlinjer och övriga styrdokument avseende riskhantering liksom att följa upp att dessa styrdokument implementeras i verksamheten.

Din uppgift är att utforma en årsplan för arbetet i riskfunktionen och du arbetar med att ta fram och utveckla riktlinjer, policys och instruktioner för verksamheten. Du har ansvar för kontroll, uppföljning och rapportering av verksamhetens risker.

Du arbetar med att identifiera, mäta och analysera risker liksom att göra kontroller och sammanställa resultatet i material för ledning och styrelse samt för beräkning av kapitalkrav för operativa risker.

Likaså har du ansvar för bolagets process för egen risk- och solvensbedömning (ORSA), samt för årlig riskanalys inkl. uppföljning av systemet för internkontroll och säkerställande av att kvalitativa och kvantitativa riskaptiter ej överskrids.

Tjänsten innebär ett ansvar för bolagets incidenthanteringsprocess och du är sammankallande och leder Riskägarforum som är ett VD-organ för riskägare i verksamheten.

Du är även sammankallande och leder Risk-, Kapital- och Compliance kommitté, som är ett styrelseorgan för utsedda styrelseledamöter.

Resor i begränsad omfattning ingår i tjänsten.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig som har en relevant akademisk examen och minst två - tre års erfarenhet av arbete med riskhantering i finansiellt institut under Finansinspektionens tillsyn.

Du kan ha skaffat dig din erfarenhet genom arbete i riskhanteringsfunktion i konsultverksamhet eller på Finansinspektionen.

Det är meriterande om du har kunskaper om hantering av operativa risker i samband med utlagd verksamhet. Vidare förutsätts att du är van vid att driva arbete självständigt. Du har erfarenhet av att rapportera till senior företagsledning, gärna till VD och/eller styrelse.

Du har goda kunskaper om relevanta delar av Försäkringsrörelselagen, Försäkringsavtalslagen, Solvens 2 förordningen, Dataskyddsförordningen (GDPR), Lag om försäkringsdistribution, relevanta riktlinjer från EIOPA och Finansinspektionen och särskilt regelverk och praxis för utlagd verksamhet.


Personliga egenskaper

Du är analytiskt lagd, beslutsför och fattar tydliga beslut. Tar ansvar för åtgärder, projekt och personal och tar initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt. Startar och skapar aktivitet.

Du är kommunikativ och talar tydligt och flytande. Uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett klart sätt. Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende. Utstrålar trovärdighet och skapar förtroende.

Skriver klart, tydligt och korrekt. Skriver övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt och uttrycker dig välstrukturerat och på ett logiskt sätt.

Delar med dig av din expertis och sakkunskap till andra och uppvisar yrkesmässig skicklighet.
Skapar fungerande lösningar till många olika typer av problem. Visar förståelse för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang.

Du har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och till olika människor. Du accepterar nya idéer och initiativ till förändringar. Visar respekt och känslighet för kulturella och religiösa olikheter. Hanterar osäkerhet och använder på ett positivt sätt de möjligheter den ger.

Du har kontroll över dina känslor i utmanande och stressiga situationer. Förmår att hantera och balansera kraven i arbets- och privatliv. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär dig av feedback.

Tjänsten medför, minst årligen, en lämplighets- och redlighetsbedömning av den anställde utförd av bolagets HR-funktion samt av Finansinspektionen i samband med tillträde


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.