Ansvarig för Internrevisionsfunktionen

Anticimex Försäkringar ingår i Anticimex-koncernen som har verksamhet i 18 länder och är ett av världens största bolag inom skadedjurskontroll. Anticimex Försäkringar har hittills haft sin tyngdpunkt på den svenska marknaden men bedriver numera gränsöverskridande verksamhet i ytterligare fem länder. Försäkringsbolagets roll är att utveckla och sälja försäkringsprodukter inom koncernens expertområden, där ett försäkringsupplägg skapar ytterligare värde för kunden. Vi är det tionde största sakförsäkringsbolaget på den svenska marknaden. I tillägg till boendeförsäkringar är vi marknadsledande inom överlåtelseförsäkringar i samband med villatransaktioner. På 1930-talet var ungefär hälften av lägenheterna i Sverige angripna av vägglöss. Anticimex, som betyder ”mot vägglus”, grundades därför 1934 och erbjöd redan då försäkring. Då kallades det garanti – om vägglössen kom tillbaka, kom Anticimex tillbaka utan extra kostnad. Mycket har hänt sedan dess och idag är vi en internationell koncern med växande marknadsandelar i Europa, USA, Australien och Asien bland flera. Av de över 7 000 anställda i koncernen finns ca 60 i försäkringsbolaget. Att vara ett mindre bolag, sett till antalet medarbetare i försäkringsbolaget, i en stor koncern gör att vi kan dra nytta av både små- och storbolagsfördelar. Bolaget ägs sedan 2012 av huvudägaren EQT men även av AMF, AP7, Melker Schörling AB och Government of Singapore Investment Corporation (GIC). Red dot


Arbetsuppgifter

Vi vill hela tiden förbättra oss och du har i rollen som internrevisor en betydelsefull roll i det arbetet.

Du har ansvar för Internrevisionsfunktionen och rapporterar resultatet av ditt arbete direkt till styrelsen.

Tjänsten innebär ansvar för att systematiskt och strukturerat granska och utvärdera effektiviteten av riskhanterings- och ledningsprocesser samt den interna styrningen och kontrollen i bolaget och verksamhetens efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och interna regler.

Vidare lämnar du förslag på åtgärder och förbättringar av bolagets processer och kontroller.

Granskningsuppdragen utgår från en tre-årig revisionsplan som beslutas av bolagets styrelse, efter att du genomfört en riskanalys. Resultatet av revisionerna rapporteras både muntligt och skriftligt till verksamhetsansvariga och till VD och styrelsen.

Du rapporterar även till Revisionsutskottet, som är ett styrelseorgan för utsedda styrelseledamöter.

Resor i begränsad omfattning ingår i tjänsten.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig som har en relevant akademisk examen exempelvis ekonomisk/juridisk inriktning. Det är meriterande med internrevisorscertifiering (CIA, CISA).

Du har minst två - tre års erfarenhet av arbete med internrevision i finansiellt institut under Finansinspektionens tillsyn.

Din erfarenhet kan du ha skaffat dig genom arbete i internrevisionsfunktion, i konsult/revisionsverksamhet eller på Finansinspektionen.

Det är viktigt att du har goda kunskaper om finansiella regelverk och gärna inom försäkringsområdet.

Det är viktigt att du är van vid att driva arbete självständigt och vi ser det som meriterande med erfarenhet av att rapportera till senior företagsledning, gärna till VD och/eller styrelse.


Personliga egenskaper

Du är en lagspelare som visar intresse och förståelse för andra. Passar in i gruppen och skapar laganda. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr sig om andra. Visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag.

Du är kommunikativ och talar tydligt och flytande. Uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett klart sätt. Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende. Utstrålar trovärdighet och skapar förtroende.

Skriver klart, tydligt och korrekt. Skriver övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt och uttrycker dig välstrukturerat och på ett logiskt sätt.

Tillämpar specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Utvecklar arbetskunskap och sakkunskap genom kontinuerlig utveckling i professionen. Delar med dig av expertis och sakkunskap till andra. Använder teknologi för att uppnå arbetsmål.

Du följer instruktioner från andra utan att i onödan ifrågasätta auktoritet. Följer procedurer och policy. Håller dig till tidsplaner. Anländer punktligt till arbete och möten. Visar engagemang för organisationen. Följer de lagstadgade krav och säkerhetsföreskrifter som finns i rollen.

Du accepterar och tar dig an svåra mål med entusiasm. Du kämpar hårt när det behövs och söker utveckling.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.