Senior Risk Officer

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 7 miljoner transaktioner motsvarande 73 miljarder kronor genom Bankgirots betalningsinfrastruktur. Våra 160 medarbetare utvecklar system som möjliggör bland annat Swish, Autogiro och E-faktura. Vi garanterar och digitaliserar den svenska betalmarknaden. Bankgirot bedriver sin verksamhet med tillstånd från Finansinspektionen Bankgirot ägs gemensamt av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, Skandiabanken och Länsförsäkringar Bank. Vi sitter i moderna lokaler i Liljeholmen. Red dot


Arbetsuppgifter

För att ytterligare stärka funktionens kompetens och förmågor så söker vi nu en senior Risk Officer. Arbetet omfattar både utveckling och förvaltning av Bankgirots riskramverk i enlighet med Bankgirots verksamhet, uppdrag och krav. Arbetet innebär också att planera för och genomföra olika typer av kontrolluppdrag utifrån ett riskbaserat förhållningssätt, att säkerställa en relevant rapportering till ledning och styrelse samt att stödja chefer och anställda avseende riskhantering.
Tjänsten ingår i riskkontrollfunktionen som tillhör Bankgirots andra försvarslinje med huvudsakligt ansvar för bolagets övergripande riskramverk, oberoende riskrapportering till ledning och styrelse samt att säkerställa att väsentliga risker identifieras och hanteras på ett adekvat sätt inom bolaget. Bankgirot är en clearingorganisation och står därigenom under Finansinspektionens tillsyn samt övervakas av Riksbanken. Funktionen består i dagsläget av fyra personer inklusive chef.
Operativa risker är ett område med stort fokus. Som Risk officer arbetar du mycket inom detta område, t.ex. relaterat till outsourcing och IT, både med genomförande av granskningar och stödja verksamheten inom området.

Bland uppgifterna ingår också att utforma interna styrdokument såsom policydokument och riktlinjer och hålla dig uppdaterad avseende regelverk inom området och vid behov tolka och analysera dessa som underlag för hur interna styrdokument och krav kan komma att behöva anpassas. Det ingår även att förvalta och utveckla Bankgirots risktaxonomi och stödja verksamheten avseende implementering av metodstöd avseende detta.
Organisatoriskt tillhör Risk Officers Riskkontrollfunktionen och rapporterar direkt till Bankgirots CRO tillika chef för funktionen. CRO är direkt underställd Bankgirots VD.


Utbildning/bakgrund

Det är meriterande med akademisk examen och vi söker dig med minst fem års praktisk erfarenhet från intern styrning & kontroll, riskkontrollarbete, internrevision, risk management eller likande, gärna inom tillståndsreglerad verksamhet.

Vi ser gärna att du har arbetat med regelverksanalys, utvecklat/implementerat regelverk/processer/metoder avseende riskhantering/kontroll, deltagit i planering och utförande av riskkontrollarbete, gärna kopplat till outsourcing och IT-verksamhet.
Du är van att ha en dialog med verksamheten, både på detaljerad nivå liksom att skriva och presentera riskrapportering till Bankgirots styrelse och myndigheter.

Din erfarenhet har du fått genom arbete i t.ex. riskkontrollfunktion, internrevision, i konsultbolag eller på myndighet inom relevanta områden.

Det är viktigt att du har en god förmåga att förstå hur en verksamhet fungerar och vad drivkrafterna för denna är samt att riskhantering är en framgångsfaktor för en verksamhet.


Personliga egenskaper

Du har drivkraft att förändra och få saker att hända, du visar nyfikenhet och engagemang samtidigt som du har hög integritet, är strukturerad och kan samtidigt ha ett pragmatiskt förhållningssätt när det behövs. Du är kommunikativ och ödmjuk i ditt förhållningssätt och affärsmässig i ditt agerande. Du gillar att skapa och upprätthålla struktur, är noggrann och har en god administrativ förmåga.
Du är självständig och har lätt för att fatta snabba och tydliga beslut. Likaså är du ansvarsfull och agerar med självförtroende. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt och är bra på att få saker att hända och följa upp resultat.
Du är nyfiken och social och har ett intresse för människor och personliga interaktioner. Att lyssna tycker du är en viktig egenskap.
Du är bra på att uttrycka dig i skrift på ett professionellt sätt som är tydligt och lättförståeligt, även om ämnet ibland kan vara komplicerat.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.