Klimatanalytiker

Carbon Capture Company (CCC) erbjuder lokal klimatkompensation till företag som vill klimatkompensera och bidra till att bekämpa klimatförändringarna samtidigt som de stödjer utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. Företag kan genom CCC beställa klimatredovisningar som detaljerat beskriver verksamhetens klimatpåverkan. CCC har utvecklat en certifieringsstandard för ett aktivt klimatsmart skogsbruk som, med stöd av marknadsdrivna mekanismer, bidrar till ett hållbart skogsbruk där skogsägarna åtar sig att spara skog och att öka skogsvårdsinsatserna. CCC´s syfte är att öka klimatnyttan genom att optimera koldioxidbindningen i det svenska skogsbruket och på så sätt bidra till att öka kolsänkan i den svenska skogen. CCC medverkar till att skydda den biologiska mångfalden samtidigt som vi gynnar skogstillväxten, som i sin tur främjar bioekonomin. Målsättningen för CCC är att bidra till att uppnå Parisavtalet och Sveriges klimatmål om att ha noll nettoutsläpp till år 2045. Red dot


Arbetsuppgifter

Du ingår i ett team bestående av två medarbetare och chef. Tillsammans arbetar ni med klimatanalys och levererar klimatredovisningar till kunder.

Verksamheten är i uppstartskede och du deltar aktivt i arbetet med att utveckla en affärsinriktad verksamhet med god lönsamhet.

Tillsammans i teamet följer ni marknadens regulatoriska krav för hållbarhetsredovisning med fokus på klimatanalys och klimatredovisning. Ni har god kännedom kring dagens klimatredovisningskrav och bidrar till att utveckla metoder och modeller för beräkningar. Arbetet med kvalitetsuppföljning är viktigt.

Det är oerhört centralt att du är intresserad och engagerad i klimat - och miljöfrågor och vill göra stor skillnad i samhället.

En mycket viktig del av arbetet är utveckling av beräkningar på textil- och konfektionsindustrins klimatavtryck för enskilda produkter.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med akademisk examen såsom Civil-, högskoleingenjörsexamen Energi- och miljö, Miljövetenskap och Miljöteknik.

Du har mycket god kunskap om och erfarenhet av GHG protokollet och tillhörande beräkningar.

Du har arbetat med Klimatberäkningar enligt GHG protokollet, livscykelberäkningar, utveckling av verktyg för klimatanalyser samt kvalitetsgranskning av klimatberäkningar.

För att lyckas i rollen är det till stor fördel om du har goda kunskaper kring beräkningar av växthusgasutsläpp inom textil- och konfektionsindustrin som sin helhet och på produktnivå.

Du har erfarenhet av arbete med att producera fullständiga klimatredovisningar för kunders räkning.


Personliga egenskaper

Du talar tydligt och flytande och uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett klart sätt. Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende. Utstrålar trovärdighet.

Likaså skriver du klart, tydligt och korrekt. Du skriver övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt. Undviker onödigt användande av jargong och komplicerat språk. Strukturerar informationen för att tillgodose behoven och förståelsen hos det tilltänkta auditoriet.

Du är specialiserad och utvecklar din tekniska expertkunskap, arbetskunskap och sakkunskap. Delar med dig av expertis och sakkunskap till andra. Använder teknologi för att uppnå arbetsmål. Uppvisar tillräcklig koordination och uthållighet, händighet, spatial medvetenhet och skicklighet.

Din analytiska förmåga är god och du analyserar numerisk och verbal data och alla andra informationskällor. Bryter ned information till beståndsdelar, mönster och samband. Söker efter ytterligare information om eller större förståelse av ett problem. Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys. Skapar fungerande lösningar till många olika typer av problem.

Du har stor fokus på kundbehov och kundtillfredsställelse. Sätter höga normer för kvalitet och kvantitet. Upprätthåller kvalitet och produktivitet och arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Uppnår genomgående projektmål.

Du håller dig till planer och instruktioner. Anländer punktligt till arbete och möten. Visar engagemang för organisationen. Följer de lagstadgade krav och säkerhetsföreskrifter som finns i rollen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.