Gruppchef Klimatanalys

Carbon Capture Company (CCC) erbjuder lokal klimatkompensation till företag som vill klimatkompensera och bidra till att bekämpa klimatförändringarna samtidigt som de stödjer utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. Företag kan genom CCC beställa klimatredovisningar som detaljerat beskriver verksamhetens klimatpåverkan. CCC har utvecklat en certifieringsstandard för ett aktivt klimatsmart skogsbruk som, med stöd av marknadsdrivna mekanismer, bidrar till ett hållbart skogsbruk där skogsägarna åtar sig att spara skog och att öka skogsvårdsinsatserna. CCC´s syfte är att öka klimatnyttan genom att optimera koldioxidbindningen i det svenska skogsbruket och på så sätt bidra till att öka kolsänkan i den svenska skogen. CCC medverkar till att skydda den biologiska mångfalden samtidigt som vi gynnar skogstillväxten, som i sin tur främjar bioekonomin. Målsättningen för CCC är att bidra till att uppnå Parisavtalet och Sveriges klimatmål om att ha noll nettoutsläpp till år 2045. Red dot


Arbetsuppgifter

Du leder ett team bestående av två medarbetare. Tillsammans arbetar ni med analys av koldioxidutsläpp för kunders räkning och levererar klimatredovisningar.

Verksamheten är i uppstartskede och ditt ansvar är att leda arbetet med att så snabbt som möjligt utveckla en affärsinriktad verksamhet med god lönsamhet.

Du ingår i ledningsgruppen och har ett nära samarbete med andra avdelningar.

För att ligga i framkant är det viktigt att du följer marknaden för analys av koldioxidutsläpp och klimatredovisning och utvecklar metoder och modeller för beräkningar liksom hela tiden arbetar med kvalitetsuppföljning.

Det är oerhört centralt att du är intresserad och engagerad i klimat- och miljöfrågor och vill göra stor skillnad i samhället.

En viktig del av arbetet är utveckling av beräkningar på textil- och konfektionsindustrins klimatavtryck för enskilda produkter.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med akademisk examen såsom Civil-, högskoleingenjörsexamen
Energi- och miljö, Miljövetenskap och Miljöteknik.

Du har mycket god kunskap om och erfarenhet av GHG protokollet och tillhörande beräkningar.

Det är viktigt att du har arbetat med analys av koldioxidutsläpp och klimatberäkningar och för att lyckas i rollen är det en förutsättning att du har goda kunskaper om beräkningar av växthusgasutsläpp inom textil- och konfektionsindustrin.

Du har arbetat med att producera fullständiga klimatredovisningar för kunders räkning.

Ledarskap är något som intresserar och engagerar dig och du har arbetat som ledare.


Personliga egenskaper

Du är en tydlig ledare som pekar ut riktningen åt andra. Delegerar arbete på ett korrekt och rättvist sätt. Motiverar andra och ger dem befogenheter.

Du är en lagspelare som visar intresse och förståelse för andra. Uppmärksammar och belönar andras bidrag. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer, bryr dig och respekterar andra.

Skriver klart, tydligt och korrekt. Du skriver övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt. Undviker onödigt användande av jargong och komplicerat språk. Strukturerar informationen för att tillgodose behoven och förståelsen hos det tilltänkta auditoriet.

Du är målfokuserad och utformar definierade mål. Planerar aktiviteter och projekt i god tid och utnyttjar tiden effektivt. Identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter.

För dig är det viktigt att följa instruktioner, procedurer och riktlinjer. Du håller dig till tidsplaner. Du följer de lagstadgade krav och säkerhetsföreskrifter som finns i rollen.

Du följer marknaden och håller dig uppdaterad om konkurrenter och marknadstrender. Identifierar affärsmöjligheter för organisationen. Uppvisar finansiell medvetenhet. Kontrollerar kostnader och tänker i termer av vinst, förlust och mervärde.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.