Internal Auditor, AFC, Governance & Compliance Audit Team

Swedbank AB är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 7,4 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder. I Swedbank strävar vi efter att ta tillvara varje medarbetares individuella förmåga och uppmuntra de personer som söker nya utmaningar inom koncernen. Vi söker dig som delar vår vision och våra värderingar: Vision: Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: "Swedbank - beyond financial growth". Värderingar: Öppen, enkel och omtänksam. Red dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten hör till Swedbanks avdelning för Internrevision och gruppen AFC Governance & Compliance. Teamet består av fem medarbetare och gruppchef.

Funktionen har till uppgift att genom revisioner stödja bankens ledning i att identifiera hållbara förbättringar för att utveckla verksamheten och uppnå strategiska mål.

Kandidaten driver självständigt revisionsarbete och arbetar med stor fokus på AML, Governance och Compliance.

Bland uppgifterna ingår att bedöma och utvärdera resultat, att sammanställa och kommunicera revisionsresultat och delta i arbetet med att planera åtgärder för att effektivt hantera risker inom AML, Governance & Compliance.

Likaså deltar kandidaten i arbetet med årlig och kontinuerlig riskbedömning, planering och rapportering och att utveckla metod, process och arbetssätt.


Utbildning/bakgrund

Kandidaten har relevant akademisk examen och minst fem års erfarenhet av arbete med gransknings- och kontrollarbete i finansiell verksamhet.

Det är viktigt att kandidaten har några års erfarenhet av arbete med och djup kunskap inom området AML.

En förutsättning är att kandidaten har god insikt och förståelse för AFC, Governance och verksamhet inom andra linjens Compliance.


Personliga egenskaper

Kandidaten har integritet. Främjar och försvarar lika möjligheter, bygger mångkulturella team. Uppmuntrar organisatoriskt och individuellt ansvar gentemot samhället och miljön.

Kandidaten är bra på att skapa goda relationer och bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen. Hanterar konflikter på ett balanserat sätt och kommer lätt överens med människor.

Kandidaten tillämpar specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Utvecklar arbetskunskap och sakkunskap genom kontinuerlig utveckling i professionen. Delar med sig av expertis och sakkunskap till andra. Uppvisar tillräcklig koordination och uthållighet, händighet, spatial medvetenhet och skicklighet.

Kandidaten följer instruktioner från andra utan att i onödan ifrågasätta auktoritet. Följer instruktioner och policys. Håller sig till tidsplaner och är punktlig. Visar engagemang för organisationen. Följer de lagstadgade krav och säkerhetsföreskrifter som finns i rollen.

Kandidaten är flexibel och anpassar sig till ändrade förhållanden. Accepterar nya idéer och initiativ till förändringar. Anpassar personlig stil till olika människor och situationer. Visar respekt och känslighet för kulturella och religiösa olikheter.

Arbetar produktivt i en pressad miljö. Har kontroll över sina känslor i svåra situationer. Balanserar kraven i arbets- och privatliv. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär sig av kritik.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.